• مرکز تخصصی آموزش و آزمون جوشکاری
    مرکز تخصصی آموزش و آزمون جوشکاری

مجهزترین مرکز آموزش جوشکاری کشور

جوشکاری - بازرسی جوش - صدور گواهینامه

آموزش بازرسی جوش

(Non Destructive Test (NDT

صدور گواهینامه

ارائه مدارک بین المللی جوشکاری و بازرسی جوش

خوش آمدید به سایت ما

مجهزترین مرکز آموزش جوشکاری کشور

- آموزش تمام فرایندهای جوشکاری
- قابلیت آموزش 60 نفر به صورت همزمان
- آموزش بیش از 2000 جوشکار طی 15 سال
- صدور بیش از 13000 گواهینامه صلاحیت جوشکار
- ارائه خدمات تخصصی جوشکاری
- دوره های جوشکاری ویژه مهاجرت

خدمات ما

خدمات اصلی این مجموعه شامل

  • 2(O) 2(Y) 2(A)